دریافت شماره برای چند سرویس

می توانید پارامتر URL هم ارسال کنید تا سرور پیامک های دریافتی را به آدرس شما ارسال کند.

api/v1/number [POST]

شماره ها پس از 15 دقیقه منقضی می شوند

نام پارامترمورد نیازتوضیحات
servicesبلهکد سرویس
countryبلهکد کشور
callbackخبربرای تنظیم webhook
پیام به صورت POST با فیلد هایی دقیقا مثل پاسخ بخش بررسی پیامک به سرور شما ارسال می شود

نمونه پاسخ دریافتی

{
  "status":"success",
  "data":[
   {
     "number":"96104612XX",
     "number_id":"zbqjMwE0kd",
     "area_code":7,
     "expires_at":"2021-01-11T16:42:13.845700Z",
     "price":12000,
     "callback":"",
     "updated_at":"2021-01-11T16:22:13.000000Z",
     "created_at":"2021-01-11T16:22:13.000000Z",
     "service":"telegram",
     "country":"russia"
   },
   {
     "number":"96104612XX",
     "number_id":"Yer0MyGxWb",
     "area_code":7,
     "expires_at":"2021-01-11T16:42:13.851362Z",
     "price":12000,
     "callback":"",
     "updated_at":"2021-01-11T16:22:13.000000Z",
     "created_at":"2021-01-11T16:22:13.000000Z",
     "service":"whatsapp",
     "country":"russia"
   }
  ]
}