دریافت شماره

می توانید پارامتر URL هم ارسال کنید تا سرور پیامک های دریافتی را به آدرس شما ارسال کند.

api/v1/number [POST]

شماره ها پس از 15 دقیقه منقضی می شوند

لیست کشور ها : کلیک کنید

نام پارامترمورد نیازتوضیحات
serviceبلهکد سرویس ارسال شود
countryکد کشورکد کشور را وارد کنید
callbackخیروقتی پیام دریافت شد محتویات آن به این آدرس با متود post ارسال خواهد شد نام فیلد ها دقیقا مانند آبجکت message هنگام بررسی پیام ها می باشد

نمونه پاسخ دریافتی

{
  "data":[
   {
     "name":"رومانی",
     "count":188,
     "price":10000,
     "country":"romania"
   },
   {
     "name":"کلمبیا",
     "count":5995,
     "price":10000,
     "country":"colombia"
   },
   {
     "name":"مالزی",
     "count":14677,
     "price":10000,
     "country":"malaysia"
   },
   "..."
  ]
}

نمونه خطا

{"ok":false,"status":"error","message":"MESSAGE"}