دریافت قیمت ها برای چند سرویس

api/v1/pricing [POST]

حداکثر 5 سرویس را همزان می توانید سفارش دهید لیست سرویس ها : کلیک کنید

نام پارامترمورد نیازتوضیحات
servicesبلهلیست سرویس ها را به صورت آرایه ارسال کنید

نمونه پاسخ دریافتی

{
  "data":[
   {
     "name":"رومانی",
     "count":188,
     "price":10000,
     "country":"romania"
   },
   {
     "name":"کلمبیا",
     "count":5995,
     "price":10000,
     "country":"colombia"
   },
   {
     "name":"مالزی",
     "count":14677,
     "price":10000,
     "country":"malaysia"
   },
   "..."
  ]
}